Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Evropská komise schválila České republice další operační programy

19.05.2015

Evropská komise schválila České republice už celkem šest operačních programů. Prvními dvěma jsou operační program Životní prostředí a operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, schválené pro období 2014 - 2020. Nyní došlo ke schválení dalších operačních programů pro stejné období, a to OP Doprava, OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Program rozvoje venkova.

Operační program Doprava je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Z programu bude financována například obnova vozového parku na železnici a městská doprava, tedy infrastruktura pro tramvaje, metro a trolejbusy. Součástí programu je i rozvoj dopravní telematiky a inteligentních dopravních systémů (ITS). Výhodou je členění operačního programu do podstatně nižšího počtu prioritních os, než tomu bylo u OPD pro období 2007-2013, který měl celkem sedm os.  Rozdělení do čtyř prioritních os umožní flexibilnější využití prostředků a lepší celkové dočerpání programu.

Operační program Zaměstnanost získal zhruba 70 miliard korun celkové alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Více než 60 procent alokace, tedy přibližně 43 mld. Kč, půjde na podporu zaměstnanosti, zejména mladých bez praxe, starších lidí, žen a také lidí s nízkou kvalifikací. Více než čtvrtina alokace programu, tedy přibližně 19 mld. Kč, pak bude směřovat na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě a diskriminaci zejména financováním sociálních služeb. Přibližně dvě procenta prostředků programu půjdou na sociální inovace s cílem jejich tvorby, testování a následného šíření, a také na podporu mezinárodní spolupráce. Zhruba šest procent alokace bude vyčleněno pro účely zefektivnění veřejné správy. Zbývající prostředky připadnou na technickou pomoc, tedy na řízení celého programu včetně podpory žadatelů a příjemců.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur, je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (prioritní osa 1) je zaměřeno především na podporu většího zapojení excelentních výzkumných týmů do mezinárodního výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (prioritní osa 2) je koncipován tak, že klade důraz na rozvoj profilace bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s potřebami trhu práce a také na zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a z etnických minorit (včetně Romů) na vysokoškolském vzdělávání. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (prioritní osa 3) má za cíl zejména zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na základní školu, zlepšení sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce a další.

Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství, se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 3,1 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR. Prostředky z fondů budou směřovat do oblasti předávání poznatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií. V rámci programu se projekty mohou dále zaměřit na zpracování zemědělských produktů, zlepšení ekosystémů a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty